split payment

Split payment

Split payment wchodzi w życie 1 lipca 2018 r. Nie będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników.

Co to jest split payment?

Najprościej tłumacząc, nabywca – płacąc za towar lub usługę – będzie dzielił całość ceny na kwotę netto i VAT. Do tej pory było tak, że nabywca po otrzymaniu faktury wpłacał na rachunek sprzedawcy całość kwoty, czyli wartość brutto. Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, kwota będzie automatycznie rozdzielana na dwie części. Cena netto będzie spływała, tak jak dotychczas, na rachunek bankowy, który został wskazany przez sprzedawcę lub usługodawcę, natomiast kwota podatku VAT będzie przelewana na oddzielny rachunek VAT.

Jakie są korzyści z podzielonej płatności?

Podatnicy, którzy będą stosować podzieloną płatność, będą mogli liczyć na korzyść – przede wszystkim w postaci większej ochrony przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Do przedsiębiorców, którzy będą odprowadzać podatek VAT w mechanizmie split payment, nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności, jak również regulacje związane z zastosowaniem sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, czy też w art. 56b Ordynacji podatkowej. Jest to szczególnie ważne dla firm działających w branżach wrażliwych: wyroby stalowe, paliwa, wyroby elektroniczne, niektóre metale szlachetne.
Korzyść znajdziemy również w przyspieszonym do 25 dni zwrotu VAT.

Rachunek VAT w split payment. Od kiedy?

Projekt ustawy o split payment nakazuje bankom oraz SKOK-om otwarcie rachunku VAT do każdego rachunku rozliczeniowego do 30 czerwca 2018 roku. A od 1 lipca 2018 roku – prowadzenie rachunku VAT.

Rachunek VAT może być prowadzony tylko w walucie polskiej. Nie jest wymagana odrębna umowa na jego otwarcie. Konto jest wolne od prowizji i opłat. Do rachunku VAT nie wydaje się instrumentu płatniczego (karty).

Na rachunek VAT można wpłacać wyłącznie:

  • kwoty podatku VAT,
  • środki z innego rachunku VAT,
  • różnicę w podatku VAT wynikającą z wystawienia faktury korygującej.

Podobne wpisy