Polski Nowy Ład - zmiany w przepisach

Polski Ład – zmiany w przepisach

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Jak pokazała praktyka część przepisów wymaga szybkiej nowelizacji i w związku z powyższym obecnie trwają prace nad nowymi przepisami, których celem będzie zminimalizowanie negatywnych skutków Polskiego Ładu.

Obecnie na etapie prac legislacyjnych w Sejmie są dwie ustawy, które w głównej mierze dotyczą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”).

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

W ramach nowelizacji, planowana jest zmiana przepisu dotyczącego poboru zaliczek na podatek. Zgodnie z zamierzeniem Ministerstwa Finansów, na podstawie znowelizowanego przepisu art. 32 ust. 3 Ustawy PIT, nie będzie budziło już wątpliwości, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Dodatkowo, oświadczenie PIT-2 będzie mógł złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Planowane jest aby przepisy przejściowe wskazywały, że wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowają moc. W związku z tym podatnicy nie będą zmuszeni składać ponownie PIT-2.

Przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek

Nowelizacja wprowadza nowy przepis do Ustawy PIT, który powiela regulacje zawarte dotychczas w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przedłużenie terminów poboru zaliczki w drodze rozporządzenia umożliwiło zastosowanie przedłużonych terminów już do wypłat dokonywanych w styczniu. Wynika to z funkcjonującego na gruncie Ustawy PIT rozwiązania, zgodnie z którym przekazanie zaliczki pobranej w jednym miesiącu następuje do 20. dnia miesiąca następnego. W świetle uzasadnienia do znowelizowanych przepisów wdrożenie tego rozwiązania w drodze ustawy w tak krótkim terminie nie było możliwe.

W nowym art. 53a Ustawy PIT zawarto materię obecnie uregulowaną w rozporządzeniu, w wyniku czego płatnik będzie kontynuował, w oparciu o przepisy Ustawy PIT, stosowanie mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek określonego w rozporządzeniu.

Osoby samotnie wychowujące dzieci

Wprowadzona Polskim Ładem zmiana Ustawy PIT, pozbawiła osoby samotnie wychowujące dzieci możliwości łącznego rozliczania podatku wraz z dziećmi. W zamian za to wprowadzono możliwość odliczenia od podatku ryczałtowej jedynie kwoty 1.500 złotych, która w znaczącej większości przypadków jest znacznie niższa niż dotychczasowe preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zgodnie z projektem podatnik, będący rodzicem samotnie wychowującym dziecko powinien mieć możliwość wyboru czy dokona rozliczenia podatku dochodowego wraz z dziećmi czy też skorzysta z ulgi w wysokości 1.500 zł.

Etap legislacyjny

Projekty ustaw zmieniających Polski Ład są obecnie w trakcie prac w Parlamencie. Należy spodziewać się, że nowe przepisy zaczną jeszcze wiosną tego roku.

Warto również podkreślić, że nie są to jedyne zmiany, które Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami w najbliższym czasie mają pojawić się kolejne proponowane zmiany.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0