Najistotniejsze zmiany podatkowe w 2020 roku

Najistotniejsze zmiany podatkowe w 2020 roku

Przepisy prawa podatkowego zmieniają się bardzo szybko i dlatego też konieczne jest ciągłe analizowanie nowych regulacji. Poniżej przedstawiamy nasz wybór najistotniejszych zmian podatkowych, które weszły w życie w 2020 r.

Ograniczenia w zakresie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Jedną z najistotniejszych zmian podatkowych od 2020 r. jest ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dokonanych z pominięciem rachunku bankowego. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku transakcji przekraczających 15.000 złotych, co do zasady, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność (1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub 2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na tzw. białej liście, lub (3) nie dokonano płatności w ramach „mechanizmu podzielonej płatności”.

Szczegółowe zasady, w tym sytuacje w których podatnikom przyznano prawo do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych pomimo niespełnienia powyższych warunków, zostały uregulowane w art. 15d ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”) oraz art. 22p ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”).

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Do przepisów o podatkach dochodowych wprowadzono nowe regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Zgodnie z tymi przepisami podstawa opodatkowania:

  • może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
  • podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Szczegółowe zasady zostały uregulowane w art. 18f Ustawy CIT oraz art. 26i Ustawy PIT.

Wystawianie faktur do paragonów

Kolejną istotną zmianą podatkową w 2020 r. jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur VAT do paragonów fiskalnych. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku VAT można będzie wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT. W przypadku stwierdzenia, że wystawiono fakturę z naruszeniem powyższych zasad organ podatkowy ustala podatnikowi wystawiającemu taką fakturę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Zapłata podatków na indywidualny rachunek

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Inne podatki, np. PCC, wpłaca się tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy