Impreza integracyjna a koszty podatkowe

Często spotykaną praktyką pracodawców jest organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników oraz współpracowników. Celem takich wydarzeń jest poprawa relacji pomiędzy członkami firmy, co w dalszej kolejności ma przełożyć się na lepsze wyniki uzyskiwane przez zakład pracy. Czy taki wydatek zawsze może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Organizacja imprez integracyjnych kosztem dla pracodawcy

Zgodnie z podstawową zasadą określoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”), kosztem uzyskania przychodu jest koszt, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1, który jednak nie wskazuje wprost wydatków na imprezy integracyjne.

Na podstawie powyższego przepisu, aby zaliczyć wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej do kosztów podatkowych, taki koszt powinien spełniać warunki określone w przywołanym przepisie. Impreza integracyjna musi więc być celowa, tj. nastawiona na zwiększenie w przyszłości przychodów pracodawcy. W wydawanych interpretacjach organy podatkowe uznają, że wydatki na imprezę integracyjną, w której uczestniczą pracownicy (tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) oraz ich najbliżsi (członkowie rodzin lub osoby towarzyszące), a także emerytowani pracownicy zakładu pracy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów pracodawcy (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.80.2020.1.AM).

Zleceniobiorcy a impreza integracyjna

W zakresie osób współpracujących z danym podmiotem na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia czy umów o dzieło), w ostatnim czasie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenie oraz prowadzących działalność gospodarczą i współpracujących w oparciu o umowę o świadczenie usług nie będą mogły zostać uznane za koszt podatkowy. Organy podatkowe opierają swoje stanowisko na art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy CIT, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD).

Mając na uwadze powyższe podejście organów podatkowych, każdorazowo należałoby rozważyć, kto uczestniczył w imprezie integracyjnej i czy wszystkie wydatki związane z imprezą integracyjną będą stanowić koszt uzyskania przychodów. Jeżeli będziesz potrzebował dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z nami.

Masz pytania? Napisz do nas!

Czekaj...

Podobne wpisy

17 grudnia, 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0