Ulga na złe długi

Czym jest „ulga na złe długi”?

To nic innego jak ratunek dla podatników VAT, którym nie udało się uzyskać należności od kontrahentów. Ważny jest określony termin, czyli 150 dni od daty jego upłynięcia – określonego na fakturze lub umowie. „Ulga na złe długi” daje możliwość wierzycielowi do odzyskania kwoty podatku należnego od dokonanej czynności.

Jakie są warunki do skorzystania z „ulgi na złe długi”?

Zawarta w 89a ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, iż „ulga na złe długi” jest możliwa, gdy spełnione są następujące warunki:

Pierwszy warunek to dostawa towaru lub świadczenie usług dokonane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Drugi warunek – na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty: wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Trzeci warunek dotyczy terminu, czyli od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Jaki jest proces związany ze złożeniem korekty deklaracji?

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z „ulgi za złe długi”, musi zawiadomić o tym fakcie właściwy dla siebie Urząd Skarbowy. W jaki sposób? Wraz z deklaracją VAT, w której pomniejsza się kwotę podatku należnego o korektę wynikającą z zaległości, należy złożyć powiadomienie VAT-ZD. Dzięki takiej informacji Urząd Skarbowy będzie mógł łatwiej skontrolować, czy dłużnik odpowiednio skorygował swój podatek VAT.

Po złożeniu deklaracji podatkowej, w której wierzyciel skorygował podatek należny i podstawę opodatkowania, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Wtedy przedsiębiorca ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. Natomiast, jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, wówczas podstawa opodatkowania oraz kwota podatku należnego musi być zwiększona w odniesieniu do tej części.

Podobne wpisy

28 grudnia, 2021

Estoński CIT 2.0

Leave A Reply