Pierwsze zasiedlenie – niezgodność dyrektywy VAT z ustawą

Okazało się, że polskie przepisy z zakresu pierwszego zasiedlenia budynku nie są zgodne z dyrektywą VAT.

Użytkowanie budynku przez właściciela przez minimum dwa lata powinno być zrównane z pierwszą dostawą, a jego późniejsza sprzedaż powinna być zwolniona z VAT.

Co to oznacza?

Pierwsze zasiedlenie budynku nie musi być związane z czynnością opodatkowaną. Z wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16) wynika, że polski ustawodawca uzależniając zwolnienie z podatku VAT dostaw budynków od pierwszego zasiedlenia (które może według polskich przepisów przybrać formę czynności opodatkowanej), naruszył regulacje unijne.

Kiedy mówimy o pierwszym zasiedleniu?

Polska ustawa o podatku od towarów i usług brzmi następująco:

Pierwsze zasiedlenie budynku ma miejsce wówczas, kiedy budynek taki został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.”

Oznacza to, że budynek był używany tylko na cele prywatne to jego sprzedaż po dwóch latach musi zostać opodatkowana.

Rzecznik Generalny TSUE mówi o tym, że użytkowanie budynku przez właściciela przez co najmniej dwa lata jest zrównane z pierwszą dostawą i jego późniejsza sprzedaż powinna być zwolniona z VAT.

Fakt związany z pierwszym zasiedleniem jest istotny dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy (np. sprzedaży) budynków, budowli lub ich części dokonywanej przez czynnego podatnika VAT.

Co to oznacza dla podatników?

Fakt związany z pierwszym zasiedleniem jest istotny dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części dokonywanej przez czynnego podatnika VAT.

Z uwagi na to, że nastąpiła nieprawidłowa implementacja przepisów unijnych do ustawy krajowej – podatnicy mają tutaj dowolność. Mogą opodatkować taką transakcję dostosowując się do przepisów krajowych albo skorzystać ze zwolnienia, powołując się bezpośrednio na dyrektywę unijną.

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku w zakończonych postępowaniach?

Orzeczenie Trybunału daje podstawę do wznowienia postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami organów podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, oczywiście jeżeli orzeczenie Trybunału ma wpływ na treść wydanej decyzji.

Podobne wpisy

28 grudnia, 2021

Estoński CIT 2.0

Leave A Reply