Co to jest jednolity plik kontrolny JPK?

Jednolity plik kontrolny JPK

13 maja 2016 roku uchwalona została ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają obowiązek comiesięcznego przekazywania danych, wynikających z ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Zmiany te wchodziły w życie stopniowo, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, a od 01.01.2018 r. obowiązywać będą już w szerokim zakresie, nawet mikroprzedsiębiorstwa. Przypomnijmy, że mikroprzedsiębiorstwa to w rozumieniu ustawy o VAT podmioty, których obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniają mniej niż 10 osób.

Do przesyłania plików JPK od 1 stycznia 2018 roku zobowiązani będą wszyscy podatnicy podatku VAT.

Poniżej wprowadzenie do tematu oraz na końcu informacja dotycząca nowych obowiązków czekających Podatników.

W związku z powyższą nowelizacją, podatnik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej) jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje określone w powyżej wspomnianym artykule.

Zakres informacji, które podatnicy mają obowiązek przekazywać obejmuje ewidencję, w której podatnik VAT rejestruje wszystkie dane istotne dla rozliczenia tego podatku (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT).

Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych z rejestrów VAT w formie plików JPK_VAT, obejmuje zatem podatników VAT, na których ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.

Forma przesyłania ww. plików do organów Krajowej Administracji Skarbowej jest ściśle określona przepisami. Zgodnie z zapisem art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej mają być one przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, tj. w postaci elektronicznej, w odpowiednio skonstruowanej strukturze logicznej (art. 193a § 2).

Informacje te sporządza się za okresy miesięczne i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Schemat stopniowego wprowadzania obowiązku przesyłania informacji do organów podatkowych w formie plików JPK w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 

Ważne jest również to, iż zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, organ może żądać od podatnika prowadzącego księgi podatkowe w programie komputerowym przekazania całości lub części ksiąg i dowodów księgowych prowadzonych w takiej właśnie formie.

Przepis ten obowiązuje od 1 lipca 2016 roku jedynie w odniesieniu do dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców (małych-, mikro- i średnich przedsiębiorców) przewidziano okres przejściowy. Tym samym, podmioty te będą zobowiązane do składania tych dokumentów na żądanie organu podatkowego dopiero od 1 lipca 2018 roku.

Rodzaje struktur plików JPK i terminy ich przekazywania do organów KAS zawiera poniższe zestawienie:

 

W myśl art. 193a ust. 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia przez podatnika ksiąg podatkowych przy wykorzystaniu programów komputerowych, organ podatkowy będzie mógł wystąpić do podatnika o:

– przekazanie całości lub części ksiąg podatkowych,

– przekazanie dowodów księgowych.

 

Organ będzie przy tym zobowiązany do precyzyjnego wskazania rodzaju ksiąg podatkowych oraz okresu, którego dotyczą, żądając na przykład danych z ksiąg podatkowych za poszczególne miesiące określonego roku podatkowego.

Podatnik zatem będzie zobowiązany do przekazania danych wyłącznie na wyraźne żądanie organu. Nie istnieje prawny obowiązek przesyłania do urzędu wszystkich danych w formie elektronicznej bez wezwania ze strony organów podatkowych.

Obowiązek ten powstanie u podatnika dopiero w momencie zakomunikowania mu wyraźnego żądania o przekazanie danych w formie ujednoliconego pliku kontrolnego. Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczy wyłącznie okresów liczonych od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających ten obowiązek, tj. od dnia 1 lipca 2016 roku. Taki obowiązek natomiast nie istnieje co do okresów wcześniejszych, sprzed dnia wejścia w życie nowelizacji.

Podobne wpisy

Leave A Reply