Księgowość oraz doradztwo na najwyższym poziomie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 §1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie Umowy Sprzedaży na piśmie przez przedstawiciela ustawowego tej osoby.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.   
 9. Sklep Internetowy – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem jbsolutions.pl
 10. Sprzedawca - JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014, poz. 827).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 14. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 §2

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 • dostępu do Internetu,
 • standardowego systemu operacyjnego,
 • standardowej przeglądarki internetowej,
 • aktywnego adresu e-mail.
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zawartymi w Sklepie Internetowym treściami.
 2. Zabrania się Klientowi w szczególności:
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
 • rozsyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej.
 1. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy. Ceny Produktów mogą ulec zmianie w wyniku prowadzonej przez Sprzedawcę akcji promocyjnej lub wyprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie ulegają zmianie w stosunku do Klienta, który złożył Zamówienie przez wszczęciem akcji promocyjnej lub wyprzedaży.
 2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Podane na stronie Sklepu Internetowego parametry użytkowe Produktów oraz ich ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 §3

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia na Produkt dostępny w ramach Sklepu Internetowego stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży tego Produktu.
 2. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość. Zarejestrowanym Klientem jest Klient, który posiada konto w Sklepie Internetowym.
 3. Aby złożyć Zamówienie Klient obowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać Produkt poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 • wskazać metodę dostawy i płatności;
 • kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 • założyć Konto, zalogować się do swojego Konta w Sklepie Internetowym lub wybrać opcję „Zakupy bez rejestracji”,
 • podać adres do wysyłki Zamówienia oraz dane do dokumentu zakupu. Jeśli Klient założył Konto w Sklepie Internetowym i dodał powyższe dane do Konta, wówczas może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania,
 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Przez akceptację Regulaminu Klient potwierdza, iż zapoznał się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia Zamówienia,
 • kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.
 1. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za zamówienie za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za Zamówienie.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia oraz zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia. Powyższa wiadomość e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży.

 §4

 1. Klient może dokonać zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w następujący sposób:
 • za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – zgodnie z regulaminem serwisu zamieszczonym stronie internetowej http://www.przelewy24.pl,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy prowadzony przez mBank, o numerze: 80 1140 2004 0000 3502 7511 8323,
 • płatność przy odbiorze.
 1. W przypadku, gdy Klient dokonał wyboru metody płatności w postaci przelewu tradycyjnego lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego, na który dokonano zapłaty.
 2. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Koszty dostawy oraz możliwe formy dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

 §5

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia dokonania płatności za Zamówienie, chyba że Klient wybrał formę płatności „za pobraniem” – wówczas czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę Produktu do Klienta.
 5. Wysyłka Produktu jest dokonywana w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Czas dostawy Zamówienia jeśli zależny od wybranej przez Klienta metody dostawy.
 7. Realizacja Zamówienia następuje w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia dokonania zapłaty ceny przez Klienta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji Zamówienia, gdy sprowadzenie Produktu byłoby niemożliwe, wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. W takim przypadku Sprzedawca zawiadomi o powyższym Klienta i w terminie 14 dni od dnia przesłania Klientowi tej informacji zwróci mu wpłaconą kwotę.

 §6

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić przez pisemne oświadczenie wysłane Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@jbsolutions.pl
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia założenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. Zwracany Produkt:
 • powinien zostać opakowany w oryginalne, niezniszczone opakowanie, posiadać metki oraz zabezpieczenia,
 • nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania,
 • powinien zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu i dokumentem zakupu.
 1. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą przez niego cenę Produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Produktu. Zwrot ceny zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w celu zapłaty ceny za Produkt.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonalności produktu.
 4. Zwrotów należy dokonywać na adres: JB Solutions sp. z o.o., Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
 5. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

 §7

 1. Jeżeli dostarczony Klientowi Produkt ma wady, Klientowi przysługuje uprawnienie do:
 • żądania usunięcia wady,
 • żądania wymiany Produktu na wolny od wad,
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
 • a gdy wada Produktu jest istotna Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Klient niezwłocznie po stwierdzeniu wady Produktu, jednakże nie dłużej niż w terminie 7 dni od daty otrzymania Produktu, powinien zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie i jednocześnie wskazać swoje roszczenia związane ze stwierdzoną wadą.
 2. Klient jest zobowiązany do skorzystania z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć reklamowany Produkt na adres: JB Solutions sp. z o.o. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
 4. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mu reklamowanego Produktu.
 6. Szczegółowe kwestie dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady Produktów regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 §8

 1. Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu komunikacji między Sprzedawcą
  a Klientem, a także w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz realizacji dostawy i płatności za Produkt.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o nowych promocjach i usługach.
 7. Klientowi przysługuje prawo wglądu w treść jego danych osobowych oraz ich poprawiania,
  a także żądania ich usunięcia.

 §9

 1. Regulamin stanowi integralną część zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego zgodnie z prawem polskim.
 5. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie Internetowym są chronione ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.